1. Bijzondere informatieplicht (art. VI. 45-46 WER)

 1. de voornaamste kenmerken van de goederen en de diensten voor zover aangepast is aan de gebruikte drager en de goederen of diensten;
 2. de identiteit van de onderneming, onder meer haar ondernemingsnummer, haar handelsnaam;
 3. het geografisch adres waar de onderneming gevestigd is, het telefoonnummer, fax en e-mailadres van de onderneming, indien beschikbaar, zodat de consument snel contact met de onderneming kan opnemen en er efficiënt mee kan communiceren alsook desgevallend, het geografische adres en de identiteit van de onderneming voor wiens rekening ze optreedt;
 4. wanneer dat verschilt van het overeenkomstig punt 3 verstrekte adres, het geografische adres van de bedrijfsvestiging van de onderneming, en desgevallend dat van de onderneming voor wiens rekening ze optreedt, waaraan de consument eventuele klachten kan richten;

5.    de totale prijs van de goederen of diensten, met inbegrip van alle belastingen, of, als door de aard van het goed of de dienst de prijs redelijkerwijs niet vooraf kan worden berekend, de manier waarop de prijs moet worden berekend, en, desgevallend, alle extra vracht-, leverings- of portokosten en eventuele andere kosten of, indien deze kosten redelijkerwijs niet vooraf kunnen worden berekend, het feit dat er eventueel dergelijke extra kosten verschuldigd kunnen zijn. In het geval van een overeenkomst van onbepaalde duur of een overeenkomst die een abonnement inhoudt, omvat de totale prijs de totale kosten per factureringsperiode. Indien voor dergelijke overeenkomsten een vast tarief van toepassing is, omvat de totale prijs ook de totale maandelijkse kosten. Indien de totale kosten niet redelijkerwijze vooraf kunnen worden berekend, wordt de manier waarop de prijs moet worden berekend, meegedeeld;

 1. de kosten voor het gebruik van technieken voor communicatie op afstand voor het sluiten van de overeenkomst wanneer deze kosten op een andere grondslag dan het basistarief worden berekend;
 2. de wijze van betaling, levering, uitvoering, de termijn waarbinnen de onderneming zich verbindt het goed te leveren of de diensten te verlenen en, desgevallend, het beleid van de onderneming inzake klachtenbehandeling;

8.    wanneer een herroepingsrecht bestaat, de voorwaarden, de termijn en de modaliteiten voor de uitoefening van dat recht, alsmede het modelformulier voor herroeping (zie https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf);

9.    desgevallend, het feit dat de consument de kosten van het terugzenden van de goederen zal moeten dragen in geval van herroeping en, indien de goederen door hun aard niet per gewone post kunnen worden teruggezonden, de kosten van het terugzenden van de goederen (zie bijlage 1 hieronder);

10. ingeval de consument het herroepingsrecht uitoefent nadat hij een verzoek overeenkomstig artikel VI.46, § 8 (levering van water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt), heeft gedaan, dat de consument gebonden is de onderneming zijn redelijke kosten te vergoeden overeenkomstig artikel VI.51, § 3 W.E.R.;

 1. indien er niet voorzien is in een herroepingsrecht (zie titel “Geen herroepingsrecht” hieronder), de informatie dat de consument geen herroepingsrecht heeft of, desgevallend, de omstandigheden waarin de consument zijn herroepingsrecht verliest;

 2. een herinnering aan het bestaan van de wettelijke waarborg van conformiteit van de goederen (het wettelijke garantierecht voor consumenten);
 3. desgevallend, het bestaan en de voorwaarden van bijstand aan de consument na verkoop, diensten na verkoop en commerciële garanties;
 4. desgevallend, het bestaan van relevante gedragscodes en hoe kopieën daarvan verkrijgbaar zijn;
 5. de duur van de overeenkomst, desgevallend, of, wanneer de overeenkomst van onbepaalde duur is of automatisch verlengd wordt, de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst;
 6. desgevallend, de minimumduur van de verplichtingen van de consument uit hoofde van de overeenkomst;
 7. desgevallend, het bestaan en de voorwaarden van waarborgsommen of andere financiële garanties die de consument op verzoek van de onderneming moet betalen of bieden;
 8. desgevallend, de functionaliteit van digitale inhoud met inbegrip van toepasselijke technische beveiligingsvoorzieningen;
 9. desgevallend, de relevante interoperabiliteit van digitale inhoud met hardware en software waarvan de onderneming op de hoogte is of redelijkerwijs kan worden verondersteld op de hoogte te zijn;
 10. desgevallend, de mogelijkheid van toegang tot buitengerechtelijke klachten- en geschillenbeslechtingsprocedures waaraan de onderneming is onderworpen, en de wijze waarop daar toegang toe is;
 11. de link naar het ODR-platform: het EU- klachtenplatform (http://ec.europa.eu/odr/).

Om aan deze verplichting te voldoen, is het aangewezen om uitgebreide en duidelijke algemene voorwaarden op te nemen. Een leidraad voor het opmaken van uw algemene voorwaarden vindt u in bijlage 4

Voor het verstrekken van de informatie opgenomen onder punten 8, 9 en 10 (over het herroepingsrecht) kan u het formulier gebruiken dat hieronder werd toegevoegd in bijlage 1.

Bovenstaande informatie moet verstrekt worden voordat de overeenkomst tot stand komt, op een wijze die passend is voor de gebruikte techniek voor communicatie op afstand en moet gegeven worden in een duidelijke en begrijpelijke taal.

Bij het plaatsen van zijn bestelling moet de consument uitdrukkelijk en duidelijk erkennen dat zijn bestelling een betalingsverplichting inhoudt. Wordt de bestelling geplaatst door het aanklikken van een knop, dan moet deze knop vermelden: “bestelling met betalingsverplichting” of een overeenkomstige ondubbelzinnige formulering waaruit blijkt dat het plaatsen van de bestelling een verplichting inhoudt om de onderneming te betalen.

Tevens moet de consument op duidelijke en in het oog springende manier en onmiddellijk voordat de consument zijn bestelling plaatst, gewezen worden op:

 1. de voornaamste kenmerken van de goederen en de diensten voor zover aangepast is aan de gebruikte drager en de goederen of diensten;
 2. de totale prijs van de goederen of diensten, met inbegrip van alle belastingen en kosten;
 3. de duur van de overeenkomst, desgevallend, of, wanneer de overeenkomst van onbepaalde duur is of automatisch verlengd wordt, de voorwaarden voor het opzeggen van de overeenkomst;

4.de minimumduur van de verplichtingen van de consument uit hoofde van de overeenkomst;

Na het plaatsen van zijn bestelling, moet de consument een bevestiging ontvangen van de gesloten overeenkomst. Deze moet hij ontvangen binnen een redelijke periode en uiterlijk bij de levering van de goederen of voordat de uitvoering van de dienst begint.

Deze bevestiging moet alle gegevens bevatten die hierboven in punt 1 tot en met 21 zijn opgesomd (tenzij u deze informatie reeds vóór het sluiten van de overeenkomst op een duurzame drager heeft verstrekt).

Stemt de consument uitdrukkelijk toe met het starten van de levering alvorens de herroepingstermijn is verstreken, dan moet dit eveneens uitdrukkelijk opgenomen zijn in de bevestiging.

 

2. Herroepingsrecht (art. VI.47 ev. W.E.R.)

Termijn herroepingsrecht

De consument beschikt over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst, zonder opgave van redenen te herroepen. Dat zonder dat daaraan bijkomende kosten verbonden zijn.

Deze termijn gaat in:

 • Voor dienstenovereenkomsten: de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten
 • Voor verkoopovereenkomsten: de dag waarop de consument de goederen fysiek in zijn bezit neemt
  • indien de consument in dezelfde bestelling meerdere goederen heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt;
  • indien de levering van een goed bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel fysiek in bezit neemt;
  • voor overeenkomsten betreffende regelmatige levering van goederen gedurende een bepaalde periode, de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is, het eerste goed fysiek in bezit neemt.

Werd de consument niet correct geïnformeerd omtrent zijn herroepingsrecht (zie punt 8), dan loopt de herroepingstermijn twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke herroepingstermijn.

Werd de informatie met betrekking tot de herroepingstermijn niet op het correcte tijdstip verstrekt, maar wel binnen de twaalf maanden na het sluiten van de overeenkomst of het leveren van de bestelling, dan begint de herroepingstermijn van 14 dagen te lopen vanaf de dag waarop de informatie werd ontvangen.

Gebruik herroepingsrecht

Wil de consument gebruik maken van zijn herroepingsrecht, dan stelt hij de onderneming op de hoogte van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen. Daartoe kan de consument gebruik maken van het modelformulier dat de wetgever ter beschikking heeft gesteld (zie bijlage 2 hieronder) of een andere ondubbelzinnige verklaring waarin hij opneemt dat hij de overeenkomst wil herroepen (telefoon, e-mail, enz.). Het kan uiteraard ook online voor zover uw onderneming daarin voorziet op uw website. In dat geval moet de onderneming aan de consument een ontvangstbevestiging van uw herroeping, op een duurzame gegevensdrager, verstrekken.

Het is de verzending door de consument van het bericht van herroeping dat moet plaatsvinden binnen de herroepingstermijn van 14 dagen.

De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht overeenkomstig dit artikel ligt bij de consument.

Gevolgen van herroeping

1. Verplichtingen van de consument

De consument moet de goederen terugzenden. Dat moet onverwijld gebeuren en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld.

De consument draagt alleen de directe kosten van het terugzenden van de goederen, tenzij de verkoper ermee instemt om deze kosten te dragen. De verkoper moet deze kosten eveneens dragen indien de consument niet vooraf geïnformeerd werd dat hij de kosten van terugzending moet dragen.

2. Verplichtingen van de verkoper

U vergoedt alle van de consument ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten binnen de veertien dagen na de dag waarop u het herroepingsbericht van de consument ontving.

Had uw klant uitdrukkelijk een andere wijze van levering gekozen dan de aangeboden, goedkoopste standaardlevering, dan moet u de bijkomende kosten niet terugbetalen.

De terugbetaling moet gebeuren via dezelfde weg als deze gebruikt door de klant bij de oorspronkelijke betaling. En andere wijze van betaling is mogelijk op voorwaarde dat de klant hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd en met dien verstande dat de consument geen extra kosten mag hebben.

De terugbetaling moet evenwel pas plaatsvinden nadat u alle goederen heeft teruggekregen of nadat de consument kan aantonen dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt (behoudens u heeft aangeboden de goederen zelf af te halen,)

Heeft u uw klant niet geïnformeerd over extra lasten en kosten (punt 5 in de opsomming hierboven) of heeft u de consument niet geïnformeerd omtrent de kosten voor het terugzenden van de goederen (punt 9), dan draagt de consument deze lasten en kosten niet.

Logischerwijze eindigt de verplichting om de overeenkomst uit te voeren indien de consument gebruikt heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht.

Geen herroepingsrecht (art.VI.53 W.E.R.)

In welbepaalde gevallen heeft de consument evenwel geen herroepingsrecht. Het betreft:

 • dienstenovereenkomsten na volledige uitvoering van de dienst als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument, en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de onderneming de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

Heeft de verkoper nagelaten om de informatie opgenomen in punten 8 of 10 te verstrekken, of heeft de consument niet uitdrukkelijk verzocht om met de uitvoering van de overeenkomst te beginnen voor het verstrijken van de annulatietermijn, dan zal de klant alsnog kunnen annuleren zonder dat hij hiervoor enige kost moet dragen;

 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de onderneming geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • overeenkomsten waarbij de consument de onderneming specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten; wanneer echter de onderneming bij een dergelijk bezoek aanvullende diensten verleent waar de consument niet expliciet om heeft gevraagd, of andere goederen levert dan vervangstukken die noodzakelijk gebruikt worden om het onderhoud of de herstellingen uit te voeren, is het herroepingsrecht op die aanvullende diensten of goederen van toepassing;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, vervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de consument en mits de consument heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest;

Heeft de consument niet vooraf uitdrukkelijk ingestemd met het starten van de uitvoering vóór het einde van de herroepingstermijn en/of heeft de consument niet uitdrukkelijk erkend dat hij hierdoor zijn herroepingsrecht verliest, dan zal de consument alsnog zijn aankoop kunnen herroepen en hiervoor geen enkele kost moeten dragen.

 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

3. Uitvoering (art. VI.43 en VI.44 WER)

Leveringstermijn

De goederen moeten onverwijld aan de consument geleverd worden. De levering mag in elk geval niet later gebeuren dan 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst.

Gebeurt de levering niet tijdig, dan kan de consument de verkoper in gebreke stellen en een aanvullende redelijke leveringstermijn geven. Gebeurt er binnen deze nieuwe termijn geen levering, dan heeft de consument het recht om de overeenkomst te beëindigen. De verkoper vergoedt alle bedragen die de consument betaalde.

Risico

Worden goederen opgestuurd naar de consument, dan gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen over op de consument zodra hij de goederen fysiek in zijn bezit heeft gekregen.

Have no product in the cart!
0